فرمول بهتر زیستن tag:http://momentsinlife.mihanblog.com 2018-06-18T02:17:27+01:00 mihanblog.com بتهون 2015-09-25T12:43:08+01:00 2015-09-25T12:43:08+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/90 shaghayegh                             یک نت را غلط  نواختن بی اهمیت است ؛               بدون احساس نواختن ,غیر قابل بخشش!                                   &n              
              یک نت را غلط  نواختن بی اهمیت است ؛

               بدون احساس نواختن ,غیر قابل بخشش!
                               
                                              بتهون

]]>
انتخاب تو 2015-06-10T19:51:41+01:00 2015-06-10T19:51:41+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/88 shaghayegh
]]>
... 2015-06-10T19:35:59+01:00 2015-06-10T19:35:59+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/87 shaghayegh

]]>
شرم می کنم 2014-07-23T12:18:22+01:00 2014-07-23T12:18:22+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/86 shaghayegh شرم می کنم با ترازوی کودک گرسنه ی کنار خیابان سیری ام را وزن کنمای کاش یک ماه نیز موظف بودیم از اذان صبح تا غروب آفتاب فقرا را سیر کنیم نه اینکه گرسنگی و تشنگی کشیده تا فقط رنج آن هارا درک نماییم.                                                 
شرم می کنم با ترازوی کودک گرسنه ی کنار خیابان سیری ام را وزن کنم

ای کاش یک ماه نیز موظف بودیم از اذان صبح تا غروب آفتاب فقرا را سیر

 کنیم
نه اینکه گرسنگی و تشنگی کشیده تا فقط رنج آن هارا درک نماییم.

                                                                        حسین پناهی
]]>
انسان بودن 2014-07-23T08:58:57+01:00 2014-07-23T08:58:57+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/85 shaghayegh  داشتن مغزدلیل قطعی برای انسان بودن نیست  پسته وبادام هم مغزدارند برای انسان بودن باید                      شعور داشت.
 داشتن مغزدلیل قطعی برای انسان بودن نیست

 پسته وبادام هم مغزدارند برای انسان بودن باید

                     شعور داشت.
]]>
شرافت 2014-07-15T17:11:04+01:00 2014-07-15T17:11:04+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/84 shaghayegh                                                                    شرافت یعنی همیشه کار درست را                        انجام دهید حتی اگر کسی شما                  &n                          
                  
                    شرافت
یعنی همیشه کار درست را

                       انجام دهید حتی اگر کسی شما

                                را تماشا نکند.                   

                                                  
                                                
]]>
بزرگترین آزمون ایمان 2014-07-05T05:58:02+01:00 2014-07-05T05:58:02+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/79 shaghayegh بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که می خواهید رابه دست نمی آورید, با این حال قادرید بگویید:                                                                       
بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که می خواهید را

به دست نمی آورید, با این حال قادرید بگویید:

                                                                                        خدایا شکرت
]]>
عجب زمانه ای شده 2014-07-05T05:47:45+01:00 2014-07-05T05:47:45+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/78 shaghayegh عجب زمانه ای شده! گذشت هم در گذشت...بابا آب داد دیگر افسانه شده.. بابا را هم ایزوگام کردند....,سعدی کجایی؟.. بنی آدم ابزار یکدیگرند..                                                             
عجب زمانه ای شده! گذشت هم در گذشت...

بابا آب داد دیگر افسانه شده.. بابا را هم ایزوگام کردند....

,

سعدی کجایی؟.. بنی آدم ابزار یکدیگرند..

                             
                                                                                                                    سهراب گل هاشم 
]]>
خود پرستی ها 2014-07-04T12:39:47+01:00 2014-07-04T12:39:47+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/77 shaghayegh شدم گمراه وسرگردان   میان این همه ادیان  میان این تعصب ها      میان جنگ مذهب ها یکی افکار زرتشتی      یکی افکار بودایی یکی پیغمبرش مانی     یکی دینش مسلمانییکی درفکرتورات است     یکی هم هست نصرانی هزاران دین ومذهب هست   در این دنیای انسانیخدا یکی...ولی...اما..هزاران فکر روحانی...رها کردیم خالق را         گرفتاران ادیانیمتعصب چیست در مذهب   مگرنه این که انسانیماگر شدم گمراه وسرگردان   میان این همه ادیان
 
میان این تعصب ها     
میان جنگ مذهب ها

یکی افکار زرتشتی      یکی افکار بودایی

یکی پیغمبرش مانی     یکی دینش مسلمانی

یکی درفکرتورات است     یکی هم هست نصرانی

هزاران دین ومذهب هست   در این دنیای انسانی

خدا یکی...ولی...اما..هزاران فکر روحانی...

رها کردیم خالق را         گرفتاران ادیانیم

تعصب چیست در مذهب   مگرنه این که انسانیم

اگر روح خدا در ماست    خداگرمفرد وتنهاست

ستیزه پس برای چیست؟  برای خودپرستی هاست..
             
  
]]>
بزرگ شده ایم 2014-07-04T12:10:55+01:00 2014-07-04T12:10:55+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/76 shaghayegh بزرگ شدیم و فهمیدیم دارو آب میوه نبود.بزرگ شدیم وفهمیدیم بابابزرگ دیگر هیچگاه بازنخواهد گشت آن طورکه مادر گفته بود.بزرگ شدیم وفهمیدیم چیز هایی ترسناک تر از تاریکی هم هست.بزرگ شدیم به اندازه ای که فهمیدیم پشت هر خنده ی مادر هزار گریه بود.و پشت هر قدرت پدر یک بیماری نهفته...بزرگ شدیم و یافتیم که مشکلاتمون دیگر در حد یک شکلات یک لباس یا کیف نیست.واین که دیگر دست هایمان رابرای عبور از جاده نخواهند گرفت و یا حتی برای عبور  ازپیچ وخم های زندگی...بزرگ شدیم و فهمیدیم که  این تنها ما& بزرگ شدیم و فهمیدیم دارو آب میوه نبود.

بزرگ شدیم وفهمیدیم بابابزرگ دیگر هیچگاه بازنخواهد گشت آن طورکه مادر گفته بود.

بزرگ شدیم وفهمیدیم چیز هایی ترسناک تر از تاریکی هم هست.

بزرگ شدیم به اندازه ای که فهمیدیم پشت هر خنده ی مادر هزار گریه بود.

و پشت هر قدرت پدر یک بیماری نهفته...

بزرگ شدیم و یافتیم که مشکلاتمون دیگر در حد یک شکلات یک لباس یا کیف نیست.

واین که دیگر دست هایمان رابرای عبور از جاده نخواهند گرفت و یا حتی برای عبور

 از
پیچ وخم های زندگی...

بزرگ شدیم و فهمیدیم که  این تنها ما  نبودیم  که  بزرگ شدیم بلکه  والدین ما هم

همراه با ما بزرگ شده اند وچیزی نمانده که بروند ویا هم اکنون رفته اند...

خیلی بزرگ شدیم...

وقتی فهمیدیم سخت گیری مادر عشقش بود.

غضبش عشق بود و تنبیهش عشق... خیلی بزرگ شدیم.

وقتی فهمیدیم پشت لبخند پدر خمیدگی قامت اوست.

عجب دنیایی است. وعجیب تر از دنیا چیست وچه کوتاه است عمر...

معذرت می خواهم فیثاغورس پدر سخت ترین معادلات است.

معذرت می خواهم نیو تون راز جاذبه مادر است.

معذرت می خواهم ادیسون اولین چراغ های زندگی ما پدر و مادرهستند...


]]>
سحرها 2014-07-04T11:57:58+01:00 2014-07-04T11:57:58+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/75 shaghayegh خدایا شرمنده ام سحر ها آب وغذا را ذخیره ی جسم کردم تا در روز ضعف نگیرد .اما جان و نفس را به شوق لقایت از بیم فراغت لبریز نکردم تا در روز توان تقواوبی رغبتی در گناه داشته  باشد. خدایا شرمنده ام سحر ها آب وغذا را ذخیره ی جسم کردم تا در روز ضعف نگیرد .

اما جان و نفس را به شوق لقایت از بیم فراغت لبریز نکردم تا در روز توان تقواوبی

 رغبتی در گناه داشته  باشد.

]]>
خدا 2014-06-18T12:45:43+01:00 2014-06-18T12:45:43+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/70 shaghayegh مرد از خدا خواست: همه چیز برای لذت بردن از زندگی را به من بده خداوند لبخند زد و پاسخ داد: من به شما زندگی دادم که از زندگی لذت ببرید ...                                                         &nb

مرد از خدا خواست:

همه چیز برای لذت بردن از زندگی را به من بده

خداوند لبخند زد و پاسخ داد:

من به شما زندگی دادم که از زندگی لذت ببرید ...

                                                                             

                           *    *    *


با شادی و سرور و خنده ای در دل زندگی کنید

دراین صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نیاورید ...

 


]]>
اگر می خواهی دریا باشی 2014-06-18T12:11:19+01:00 2014-06-18T12:11:19+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/68 shaghayegh   کفش کودکی را دریا برد  کودک روی ساحل نوشت:  دریای دزد آن طرف تر مردی که صید خوبی داشت  روی ماسه ها نوشت:  دریای سخاوتمند جوانی غرق شد. مادرش نوشت:  دریای قاتل پیر مردی مرواریدی صید کرد نوشت : دریای بخشنده موجی نوشته هارا شست  دریا آرام گفت:  به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر می خواهی دریا باشی. بر آنچه گذشت   آنچه شکست   آنچه نشد  حسرت نخور. زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی شد کفش کودکی را دریا برد

 کودک روی ساحل نوشت:  دریای دزد

 آن طرف تر مردی که صید خوبی داشت

 روی ماسه ها نوشت:  دریای سخاوتمند

 جوانی غرق شد.

 مادرش نوشت:  دریای قاتل

 پیر مردی مرواریدی صید کرد

 نوشت : دریای بخشنده

 موجی نوشته هارا شست

  دریا آرام گفت:

 به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر می خواهی دریا باشی.

 بر آنچه گذشت   آنچه شکست   آنچه نشد  حسرت نخور.

 زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی شد.


]]>
شام خوردن با شما 2014-06-14T15:24:54+01:00 2014-06-14T15:24:54+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/63 shaghayegh مردی دیروقت ‚ خسته از کار به خانه برگشت. دم در پسر پنج ساله اش را دید که در انتظار او بود. سلام بابایی ! یک سئوال از شما بپرسم ؟ - بله حتماً.چه سئوالی؟ - بابا ! شما برای هرساعت کالی چخد پول می گیرید؟ مرد با ناراحتی پاسخ داد: این به تو ارتباطی نداره. چرا چنین سئوالی میکنی؟ - فقط میخوام بدونم بابایی…….. - اگر فقط میخای بدونی ‚ بسیار خوب می گم : ۲۰۰۰ تومن پسر کوچک در حالی که سرش پائین بود آه کشید. بعد به مرد نگاه کرد و گفت:بابایی میشه ۱۰۰۰ تومن به من قرض بدی ؟

مردی دیروقت ‚ خسته از کار به خانه برگشت. دم در پسر پنج ساله اش

را دید که در انتظار او بود.

سلام بابایی ! یک سئوال از شما بپرسم ؟

- بله حتماً.چه سئوالی؟

- بابا ! شما برای هرساعت کالی چخد پول می گیرید؟

مرد با ناراحتی پاسخ داد: این به تو ارتباطی نداره. چرا چنین سئوالی میکنی؟

- فقط میخوام بدونم بابایی……..

- اگر فقط میخای بدونی ‚ بسیار خوب می گم : ۲۰۰۰ تومن

پسر کوچک در حالی که سرش پائین بود آه کشید. بعد به مرد نگاه کرد و گفت:

بابایی میشه ۱۰۰۰ تومن به من قرض بدی ؟


]]>
هر روز 2014-06-12T09:12:06+01:00 2014-06-12T09:12:06+01:00 tag:http://momentsinlife.mihanblog.com/post/60 shaghayegh

jomle (10)

]]>